Προσωπικο ΙδιωτικΗς ΑσφΑλειας - Security

Προφίλ Σεμιναρίου


Το Κε.Δι.Βι.Μ 2 - ΕΞΑΝΤΑΣ διοργανώνει πρόγραμμα κατάρτισης για «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας» – Security. Το πρόγραμμα υλοποιείται υπό την εποπτεία του Κέντρου Μελετών Ασφαλείας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) και οδηγεί στη λήψη πιστοποιητικού τύπου Α’, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 4892/1/76-γ’, 17-05-2010 ΚΥΑ.


Ο ρόλος του ΚΕ.ΜΕ.Α.:

Καθορίζει το περιεχόμενο του προγράμματος, εγκρίνει και ελέγχει την υλοποίησή του, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, διενεργεί τη διαδικασία αξιολόγησης και εκδίδει τα σχετικά πιστοποιητικά.

Διάρκεια προγράμματος:

105 ώρες

Δικαιολογητικά συμμετοχής:

•    Έντυπο αίτησης συμμετοχής
•    Φωτοαντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας

Θεματολογία:

1.    Εκπαιδευτική Εισαγωγή
2.    Ιδιωτική Ασφάλεια: Εργασιακό περιβάλλον, διεθνείς τάσεις και η ελληνική πραγματικότητα
3.    Ποινικός Κώδικας
4.    Ποινική Δικονομία
5.    Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι
6.    Εισαγωγή στην Ασφάλεια
7.    Το προφίλ του Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας
8.    Βασικά καθήκοντα του Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας
9.    Ανταπόκριση σε περιστατικά
10.    Ασφάλεια εγκαταστάσεων
11.    Εξοπλισμός, μέσα και τρόποι προστασίας του Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας
12.    Προστασία προσώπων/χρηματαποστολών
13.    Πυρασφάλεια – πυροπροστασία και αντιμετώπιση τεχνολογικών ατυχημάτων
14.    Παροχή Πρώτων Βοηθειών

Εκπαιδευτές:

Οι εκπαιδευτές που διδάσκουν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Εκπαιδευτών του ΚΕ.ΜΕ.Α και του  Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Διαδικασία εξετάσεων:

Μετά το τέλος του προγράμματος, διενεργούνται εξετάσεις από το ΚΕ.ΜΕ.Α. Οι επιτυχόντες των εξετάσεων παίρνουν Βεβαίωση Επάρκειας, που είναι απαραίτητος τίτλος για την έκδοση της άδειας άσκησης επαγγέλματος από την Ελληνική Αστυνομία.

Κόστος Συμμετοχής:

•    Κόστος εκπαιδευτικών υπηρεσιών 350 ευρώ ανά καταρτιζόμενο
(Για ανέργους με κάρτα ανεργίας σε ισχύ, πολύτεκνους, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών ή συγγενής πρώτου βαθμού έκπτωση 15%)
•    Παράβολα 150 ευρώ για τη συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης  

Δικαίωμα συμμετοχής στις Εξετάσεις Πιστοποίησης που διενεργούνται από το ΚE.ME.A. σε συνεργασία με τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. έχουν:

•    Έλληνες πολίτες
•    Πολίτες κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
•    Ομογενείς

Πιστοποίηση:

Βεβαίωση Επάρκειας η οποία εκδίδεται από το ΚΕ.ΜΕ.Α. και τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μετά από την επιτυχή περάτωση της προβλεπόμενης δοκιμασίας (εξετάσεις).Η έναρξη του προγράμματος ξεκινά άμεσα.


Περιορισμένος αριθμός θέσεων.


Για να κάνετε αίτηση στο πρόγραμμα κατάρτισης «Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας», επικοινωνήστε μαζί μας:
1/ στο τηλέφωνο 22230 25950 ή
2/ στη διεύθυνσή μας Μαυρομιχάλη 23-Αλιβέρι (Κοκκινόγια)